SÁCH 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT CÓ FILE NGHE MP3

Sách 3000 từ vựng thông dụng nhất có bài nghe

Sách 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng là cuốn sách được chọn lọc từ các câu từ giao tiếp hàng ngày, các từ chuyên ngành, giao tiếp trong lĩnh vực chuyên ngành, được đúc kết chọn lọc lại với 3000 từ

BẢNG TÓM TẮT 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

No. Word Type Pronounce Meaning
1 a det, pron nhỏ, một ít
2 abandon v ə’bændən bỏ, từ bỏ
3 abandoned adj ə’bændənd bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ
4 ability n ə’biliti khả năng, năng lực
5 able adj eibl có năng lực, có tài
6 about adv, prep ə’baut khoảng, về
7 above prep, adv ə’bʌv ở trên, lên trên
8 abroad adv ə’brɔ:d ở, ra nước ngoài, ngoài trời
9 absence n æbsəns sự vắng mặt
10 absent adj æbsənt vắng mặt, nghỉ
11 absolute adj æbsəlu:t tuyệt đối, hoàn toàn
12 absolutely adv æbsəlu:tli tuyệt đối, hoàn toàn
13 absorb v əb’sɔ:b thu hút, hấp thu, lôi cuốn
14 abuse n, v ə’bju:s lộng hành, lạm dụng
15 academic adj ,ækə’demik thuộc học viện, ĐH, viện hàn lâm
16 accent n æksənt trọng âm, dấu trọng âm
17 accept v ək’sept chấp nhận, chấp thuận
18 acceptable adj ək’septəbl có thể chấp nhận, chấp thuận
19 access n ækses lối, cửa, đường vào
20 accident n æksidənt tai nạn, rủi ro. by accident: tình cờ
21 accidental adj ,æksi’dentl tình cờ, bất ngờ
22 accidentally adv ,æksi’dentəli tình cờ, ngẫu nhiên
23 accommodation n ə,kɔmə’deiʃn sự thích nghi, sự điều tiết, sự làm
cho phù hợp
24 accompany v ə’kʌmpəni đi theo, đi cùng, kèm theo.
25 according to prep ə’kɔ:diɳ theo, y theo
26 account n, v ə’kaunt tài khoản, kế toán; tính toán, tính
đến
27 accurate adj ækjurit đúng đắn, chính xác, xác đáng
28 accurately adv ækjuritli đúng đắn, chính xác
29 accuse v ə’kju:z tố cáo, buộc tội, kết tội
30 achieve v ə’tʃi:v đạt được, dành được
31 achievement n ə’tʃi:vmənt thành tích, thành tựu

TẢI VỀ ĐỂ XEM VÀ NGHE ĐẦY ĐỦ 3000 TỪ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

File từ vựng tiếng anh PDF: TẢI NGAY

File nghe từ vựng mp3 có chữ cái đầu A-J: TẢI NGAY

File nghe từ vựng mp3 có chữ cái đầu K-Z: TẢI NGAY

LINK DỰ PHÒNG:

File từ vựng tiếng anh PDF: TẢI NGAY

File nghe từ vựng mp3 có chữ cái đầu A-J:  TẢI NGAY

File nghe từ vựng mp3 có chữ cái đầu K-Z:  TẢI NGAY

TẢI THÊM 750 TỪ VỰNG + AUDIO CHO TOEIC 750

FILE SÁCH PDF – TẠI ĐÂY

FILE AUDIO – TẠI ĐÂY

LINK DỰ PHÒNG

FILE SÁCH PDF – TẠI ĐÂY

FILE AUDIO – TẠI ĐÂY

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN THÍCH

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of