SÁCH GIÁO TRÌNH TNT TOEIC “SÁCH + AUDIO” | LỘ TRÌNH HỌC TOEIC

Chào các bạn! Chúng ta lại tiếp tục học TOEIC với tài liệu mới được tổng hợp trong lộ trình học TOEIC. Cuốn sách giáo trình “TNT TOEIC”.

Sơ lược về cuốn sách TNT TOEIC: “Trích phần listening test”

In the listening test, you will be asked to demonstrate how well you understand spoken English.

– Trong bài kiểm tra phần nghe, bạn sẽ được hỏi kiểm chứng bạn hiểu tiếng Anh tốt như thế nào

The entire Listening Test will last approximately 45 minutes

– Toàn bộ Bài kiểm tra phần Nghe sẽ diễn ra khoảng 45 phút

There are four parts, and directions are given for each part.

–  Có bốn phần, và hướng dẫn được đưa ra cho mỗi phần

You must mark your answers on the separate answer sheet.

– Bạn phải đánh dấu câu trả lời của bạn trên phiếu trả lời riêng biệt

Do not write your  answers in your test book.

– Đừng viết câu trả lời của bạn trong cuốn sách kiểm tra của bạn

PART I:

DIRECTIONS:

For each question in this part, you will hear four statements about a picture in your test book.

– Đối với mỗi câu hỏi trong phần này, bạn sẽ nghe thấy bốn câu nói về một hình ảnh trong cuốn sách kiểm tra của bạn

When you hear the statements, you must select the one statement that best describes what you see in the picture.

– Khi bạn nghe các câu lệnh, bạn phải chọn một câu mô tả đúng nhất những gì bạn thấy trong hình

Then find the number of the question on your answer sheet and mark your answer.

– Sau đó, tìm số câu hỏi trên phiếu trả lời của bạn và đánh dấu câu trả lời của bạn

The statements will not be printed in your test book and will be spoken only one time.

– Các báo cáo sẽ không được in trong cuốn kiểm tra của bạn và sẽ chỉ được nói một lần

XEM DEMO CUỐN SÁCH TNT TOEIC

TẢI VỀ BẢN ĐẦY ĐỦ “SÁCH + AUDIO”: TẠI ĐÂY

LINK DỰ PHÒNG:

TẢI VỀ BẢN ĐẦY ĐỦ “SÁCH + AUDIO” TẠI ĐÂY

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN THÍCH

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of